Vedtægter for Præstø Kajak & Padle Klub – 2019

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Stk. 1 Klubbens navn er Præstø Kajak & Padle Klub. Klubben har hjemme i Præstø, Vordingborg
kommune. Den er stiftet på generalforsamling 28. januar 2016.

§ 2. Klubbens formål
Stk. 1 Klubbens formål er at dyrke kajak, Stand Up Paddle og kanosport og hertil knyttede
aktiviteter. Klubben vil være samlingssted for sportens udøvere uanset alder. Klubben ønsker, at
alle medlemmer får/har en uddannelse i mindst en af bådtyperne: Kajak, SUP eller kano. Klubben
ønsker at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
Stk. 2 Klubbens medlemmer skal medvirke til at øge kendskabet til sikkerhed og fornuftig og
respektfuld omgang med vand til udbytte for medlemmer, borgere og gæster.
Stk. 3 Klubben skal arbejde for, at alle skal have adgang til vandaktiviteter samt udbrede
kendskabet til vandets muligheder – et righoldigt liv ”på”, ”i” og ”ved” vand.
Stk. 4 Klubben kan indgå i forpligtende samarbejde med Vordingborg kommune, fonde og lignende
finansieringskilder, institutioner samt andre foreninger og klubber. Økonomisk samarbejde er
omfattet af bestemmelserne i § 12.

§ 3. Medlemskab (de enkelte stk. er flyttet indbyrdes)
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 8 år. Deltagende børn under denne alder er i
selskab med værge eller ansvarlig voksen.
Stk. 2 En familie kan tegne sig for et familiemedlemskab. Et familiemedlemskab er kendetegnet
ved, at det er en voksen uden eller med samboende partner samt børn indtil fyldte 14. år, som
medlemmet er værge eller på anden måde ansvarlig for.
Stk. 3 Foreninger, skoler og institutioner kan optages som medlemmer på særlige vilkår. En
forening, skole eller institution, der er medlem af klubben, skal udpege en kontaktperson. Denne
har ret til at deltage i klubbens generalforsamling uden stemmeret og er ikke valgbar til
bestyrelsen. Vilkår for foreningers, skolers og institutioners brug af klub, klubhus og materiel
fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 4 Medlemskab opnås, når der er betalt kontingent.
Stk. 5 Ethvert medlem forpligter sig til at holde klubben løbende orienteret om ændringer
vedrørende navn, adresse, telefon og e-mail samt sygdomme, der kan have betydning for egen og
andres sikkerhed ved færdsel på vandet.
Stk. 6 Frigivelse, det vil sige retten til at ro alene (havkajak), er betinget af bestået svømmeprøve
samt opnået EPP2niveau. Prøvernes omfang fastsættes af bestyrelsen og fremgår af klubbens
sikkerhedsregler. Medlemmerne forpligter sig til at overholde de sikkerhedsbestemmelser, som
klubben fastsætter.

§ 4. Kontingent
Stk. 1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal være betalt senest den 30. april.

§ 5. Udmeldelse
Stk. 1 Udmeldelse sker ved at undlade at betale kontingent og kan i øvrigt ske ved henvendelse til

et bestyrelsesmedlem. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske
mellemværender med klubben afvikles. Ved udmeldelse tilbagebetales overskydende kontingent
ikke.
Stk. 2 Brug af stoffer, der er opført på DIF’s dopingliste, er eksklusionsgrund.
Stk. 3 I øvrigt kan et flertal i bestyrelsen træffe beslutning om, at et medlem skal udelukkes
midlertidigt eller ekskluderes, hvis vedkommende handler til skade for klubben, eller hvis
vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
Stk. 4 I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse. Medlemmet har desuden krav på, at sagen afgøres endeligt på
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En
generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
klubbens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning,
kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 6. Ordinær generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes i februar. Indkaldelse med angivelse af dagsorden, indkomne forslag
og det reviderede regnskab skal finde sted med to ugers varsel på klubbens hjemmeside og de
sociale medier, klubben gør brug af. Desuden bekendtgøres generalforsamlingen i Sydsjællands
Tidende og ved opslag i klubhuset.
Stk. 2 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt
skriftligt til bestyrelsen senest 15. januar.
Stk. 3 Adgang til generalforsamlingen har klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen i øvrigt
måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer med undtagelse af kontaktpersoner for
foreninger, institutioner og skoler. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden seneste ordinære generalforsamling.
3. Det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår fremlægges til godkendelse.
4. Budgetforslag for det indeværende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent,
fremlægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse og andre tillidsposter.
7. Eventuelt.
Stk. 6. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved
almindeligt flertal. Ændring af vedtægterne kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage bindende
beslutning.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på
forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer anmoder om det.

  • Det emne, som ønskes behandlet, skal fremgå af anmodning og indkaldelse.
  • For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de sammebestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
  • Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er fremsat.

§ 8. Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen
kan nedsætte nødvendige udvalg til at varetage løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med
følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem samt to
suppleanter. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan supplere sig selv for tiden indtil næste ordinære generalforsamling med en
bestyrelsessuppleant, der indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.
Stk. 3 Valgperioden er to år. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, to bestyrelsesmedlemmer
vælges ulige år. Endvidere vælges på generalforsamlingen to bestyrelsessuppleanter for et år ad
gangen. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt.
Stk. 4 Formand og kasserer skal være over 18 år. Valgbare til bestyrelsen i øvrigt er medlemmer,
der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 6.

§ 9 Klubbens daglige ledelse.
Stk. 1 Klubbens daglige ledelse forestås af den valgte bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle
forhold.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter regler for klublivet, herunder for brug af klubhus og materiel samt for
roning.
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter priser for kurser mm.
Stk. 4 Bestyrelsen skal føre beslutningsprotokol (referater) over medlems- og bestyrelsesmøder
samt de vigtigste begivenheder for klubben. Endvidere føres protokol over medlemmer, fartøjer
og andet grej til sejlads. Klubbens ejendele skal være brand- og tyveriforsikret.
Stk. 5 Klubben yder husrum for privat materiel (både, pagajer samt redningsveste) for aktive
medlemmer i det omfang, det er klubben fysisk muligt. Det vil sige, at bestyrelsen til enhver tid
kan bede et medlem om at fjerne sit materiel. Alt privat materiel skal mærkes med tydeligt navn.
Ved udmeldelse skal privat materiel fjernes ved kontingentperiodens udløb. Ikke fjernet materiel
overgår til klubbens eje.

§ 10. Regnskab og budget
Stk. 1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. Det reviderede regnskab underskrevet af revisorerne skal foreligge for bestyrelsen senest ved
udgangen af januar måned i året efter regnskabsåret.
Stk. 3 Forslag til budget, herunder kontingent, skal foreligge til bestyrelsens godkendelse senest
ved udgangen af november måned i året før budgetåret. Det af bestyrelsen godkendte
budgetforslag lægges til grund for klubbens drift indtil budgettets behandling på
generalforsamlingen.
Dirigent: Referent:
Side 4
Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorens påtegning, forelægges på den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Stk. 5 Klubbens midler indsættes på konto i pengeinstitut.

11. Revision
Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en
revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, om
beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten
forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.

§ 12. Tegning og hæftelse
Stk. 1 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. i forbindelse
med nyindkøb kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse
godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2 Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som
påhviler klubben.

§ 13. Opløsning af klubben
Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de
afgivne stemmer.
Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling
med mindst 14 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de
fremmødtes antal.
Stk. 3 Opløses klubben, må dens eventuelle formue ikke deles blandt medlemmerne, men skal
skænkes til eksisterende klubber tilknyttet Præstø Fjord området, eller skænkes til fremme af
kajaksporten i Danmark.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. januar 2016.