GENERALFORSAMLING

Fredag d. 22. februar 2019 kl. 18.00 på Præstø Privatskole, Klosternakken, lærerværelset.

REFERAT

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Bestyrelsens reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse
 4. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år fremlægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. vedtægter
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg til bestyrelse og andre tillidsposter
 9. På valg er Sam Dyring og Robert Reiter. De vil gerne genopstille.
 10.  

Ad 1) Ole V. Jørgensen blev valgt som dirigent, og Anni Reichel som referent.

Ad 2) Bestyrelsen havde besluttet at lade hvert bestyrelsesmedlem berette om sine egne opgaver i det forgangne år.

Janus fortalte om mandags-holdet, der er teenagebørn, om sit engagement i projekt ”Aktivt liv ved Fjorden”, om byggeriplaner, pavillon og grillhytte samt Events, han i sommerens løb havde stået for.

Nikolaj berettede om tirsdagsholdet, familieaften, med mange deltagere og tilslutning til grillpølser, takkede de frivillige, der lægger timer i den aften, og pointerede at der er drømme om at udvide aktiviteterne med windsurfing, når mulighed gives.

Robert fortalte om onsdagsholdet, tursejlads, øvelser, EPP2 kursus, sikkerhedsbestemmelsernes vigtighed, deltagelse i Feddets arrangement primo september samt Bosei-arrangement med rulleøvelser for kajak.

Sam orienterede om reparation af vores klubhus samt deltagelse som byggeansvarlig i projekt ”Aktivt liv ved Fjorden”, om at vores hjemmeside er blevet repareret af Anton Sohl Andersen, der i fremtiden er vores webmaster, ros til ham. Endvidere at vi har investeret i Conventus administrationssystem til lettelse af medlemsregistrering, kontering etc.

Anni kunne fortælle om det koordinerende sekretærarbejde, mødeplanlægning, referatskrivning, medlemsregistrering, betaling af fakturaer, bilagshåndtering, kommunikation med kommune og forbund og videredelegering til ansvarlig aktør i bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Ad 3) Regnskabet blev forelagt og kommentarer efterspurgt. Det lille overskud på ca. 29.000,- blev neddæmpet, idet bestyrelsen forklarede, at der i dette var et tilskud fra Friluftsrådet på 40.000,-. Altså var der reelt ikke et overskud.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Dirigenten foreslog en mindre rækkefølgeændring, således at fastsættelse af kontingent blev drøftet før budgetforslag, så der var overblik over sammenhængen.

Ad 6) En forhøjelse af kontingentet blev foreslået af bestyrelsen, begrundet i, at vi vil få større faste udgifter til næste år pga klubhus med strøm og vand og en mulig areallejeforøgelse. Samtidig er det også nødvendigt at afsætte midler til vedligehold af grej og faciliteter. En del af grejet er godt brugt. De nye kontingenter vil se således ud:

700,- kr. for voksen

450,- kr. for barn indtil 14 år

1500,- for familiemedlemskab. (det gælder voksnei husstanden samt hjemmeboende børn til det 14. år)

500,- for medlemmer med egen kajak

505,- for kajakhylde.

Et enkelt medlem ytrede utilfredshed med springet i prisen fra at være en hel familie og til at være enlig med 1 barn. Dirigenten udbad sig forsamlingens mening, og kontingentforhøjelsen blev vedtaget.

Ad 4) Budgettet blev drøftet, og det var indlysende, at der ikke var mulighed for store investeringer i det kommende år, med mindre en dygtig fundraiser meldte sig. Budgettet blev godkendt.

Ad 5) Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne består kun i at gøre klubbens regler simplere og lette at efterleve. Ændringerne blev vedtaget og kan ses på hjemmesiden www.pkpk.dk

Ad 7) Sam Dyring og Robert Reiter blev genvalgt til bestyrelsen. Janus B. Holm meddelte sin beslutning om at træde helt ud af bestyrelsen for at hellige sig arbejdet med projekt ”Aktivt liv ved Fjorden”, som er meget tidskrævende ved siden af et også krævende job. Det blev godtaget, og Janus fortsætter som frivillig medspiller i klubben.

Som ny i bestyrelsen blev Helle Thøfner valgt for 1 år. Desuden sagde Karin L. Wulff og Allan S. L. Voetman ja til at bliver 1. og 2. suppleant. Som bilagskontrollant genvalgtes Ann Stennicke, og som hendes suppleant meldte John Gliese sig. Alle blev klappet ind af forsamlingen.

Ad 8) Her kan alt drøftes, men intet vedtages.

 1. Niels: Forslag om Rokort for at arrangere ture, melde sig til, finde turleder og tage ansvar. Ønske om mere system i ture.
 2. Sabine: Turister – kan de melde sig til Sup-yoga, så vi kan tjene penge på det?
 3. Sofie – ovenstående, er det ikke ligesom gæster? Ansvar, underskrifter?
 4. Jette Falk: Har jeg ved at være medlem i PKPK afgivet min ret til som ejer af en kajak at låne den ud til et ikke-medlem?
 5. Robert: ville gerne modtage ideer til Events, som vi kunne få indtægt af.
 6. Janus: vi skal undersøge mere om turisme.
 7. Nikolaj havde mange ønsker om frivillighjælp, havde sat en tavle op, som man kunne melde sig til.

Alle spørgsmål vil blive taget med til bestyrelsesmøder og undersøgt.

Dirigent: Ole V. Jørgensen

Referent: Anni Reichel


Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde nr. 2 2018
Referat

21. februar 2018 kl. 18.00
Sted: Grønnegade 4, 4720 Præstø
Tilstede:  Nikolaj W. Reichel, Janus B. Holm, Sam Dyring, Robert Reiter, Carsten Christensen, Frederik Blinkenberg, Anni Reichel (referent)

Fraværende: Carsten Christensen, Frederik Blinkenberg
Dagsorden:

1. Konstituering
2. Møde-/arbejdsplan for det kommende år
3. Eventuelt

Ad 1) Formand og næstformand besluttede at bytte roller, således at ny formand er Janus Brøndum Holm.
Næstformand er Nikolaj W. Reichel.
Janus skal have tegningsret. Nikolaj vil stadig køre hjemmesiden.
Anni forbliver sekretær/kasserer. Øvrige medlemmer påtager sig løbende opgaver i forbindelse med klubbens virke.
Under dette punkt drøftedes ligeledes at igangsætte vedtægtsændringer, så de passer til klubbens virke. En forretningsorden, dvs. retningslinjer for bestyrelsesmøder påtænkes ligeledes. Disse opgaver sættes i gang via sekretæren.

Ad 2) Møder over året:
Mandag d. 9. april kl. 18.00 hos Janus, Egestræde 14, Skibinge, Præstø
Lørdag d. 21. april kl. 10.00: Standerhejsning, klargøring af udstyr.
Mandag 28. maj kl. 18.00: i klubben
Torsdag d. 14. juni kl. 18.00: i klubben – tema Skt. Hans
Torsdag d. 9. august kl. 18.00: klubben – dialogmøde med Roklub om Fjordsvømning. Robert/Janus.
Mandag d. 17. september kl. 18.00: forberede arbejds-/nedlukningsdag.
Mandag d. 26. november kl. 18.00: forberede generalforsamling.

Tidligere drøftelser som børneeftermiddag i Bosei blev taget op. Nikolaj finder dato.
Ønske om klubåbent i skolernes sommerferie: Janus vil have mulighed for at være til stede. Medlemmer forespørges.
Kurser i EPP1 og 2 ønskes. Janus vil kontakte Frederik for virkeliggørelse i egen klub via DGI.
Egne instruktører skal uddannes, som kan tilbyde kurser til medlemmer.
Medlemskab af DKKF (Dansk Kano og Kajak Forbund) evalueres over dette år.
Låsesystemer klargøres til april med ny kode. Kursus til brugerne.
Udlån af grej: grej skal overnatte på vores egen plads.
Kontingent skal betales 1. april. Der gøres opmærksom på dette via hjemmeside og facebook.

Ad 3) Evt.:
Medlemmers ønske om behandling af punkter kan nævnes under dette punkt og behandles/besluttes ved næste møde.
Alternativt sendes forslag/punkter til formand/sekretær 1 uge før mødet, hvorefter det kommer på dagsordenen.

Ar/22.2.18

GENERALFORSAMLING Præstø Kajak og Padle Klub

Dato: 3. februar 2018 kl. 16.00 Sted: Café Mocca, Præstø Havn

REFERAT:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Bestyrelsens reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse
5. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år fremlægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse og andre tillidsposter
8. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole V. Jørgensen. Godkendt.
Dirigenten gjorde opmærksom på en enkelt fejl i indkaldelsen til generalforsamling ih.t vedtægterne, men efter forespørgsel til forsamlingen godkendtes det at afholde generalforsamlingen.

Ad 2: Valg af referent
Anni Reichel blev foreslået. Godkendt.

Ad 3: Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Nikolaj W. Reichel aflagde beretning om året, der er gået, hvor klubfaciliteterne blev forbedret. Alle de frivillige medaktører blev takket for indsatsen. Formanden berettede ligeledes om årets aktiviteter og arrangementer og omtalte klubaftenerne med hver deres indhold for alle aldersklasser og interesser.
Den kommende sæsons planer, visioner og udfordringer blev linet op, ligesom samarbejdet med naboklubberne blev omtalt.
Beretningen blev godkendt.

Ad 4: Bestyrelsens reviderede regnskab for det forløbne år
Regnskabet blev fremlagt og forklaret. Periodens underskud på -8.062,34 blev taget til efterretning. Foreningen har haft bygge- samt investeringsudgifter, driftsudgifter samt kontingenter. Foreningen havde ved årets slutning et indestående i banken på 22.119,02.
Kontingentet fastsat ved forrige generalforsamling fastholdes.
Voksen 500,- Barn 300,- Familie 1100,- kajakhotelleje 500,-.

Ad 5: Bestyrelsens reviderede budget for det kommende år
Budgettet blev fremlagt, som udviser forsigtighed i forhold til indtægter og medlemstal. Hvis de fremlagte prognoser holder, viser budgettet et overskud på kr.
3.500,-. Budgettet blev godkendt.

Ad 6: Indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget inden for fristen.

Ad 8: Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Anne-Dorthe Wilms træder ud, og 1. suppleant Robert Reiter træder ind.
Suppleanter: 1. suppleant Carsten Christensen, 2. suppleant Frederik Blinkenberg.
Revisor Karin Wedendahl genvalgt. Revisorsuppleant Jan Henning Olsen udgår, i stedet blev Ann Stennicke valgt.

Ad 9: Eventuelt
Under dette punkt kan alt drøftes, men ikke vedtages.
Emner:
Robert Reiter: T-shirts med klublogo bliver nu en realitet. Kan købes hos Sportigan i Præstø i 2 farver, hvid eller sort, til en pris af 100 kr. Windbreaker kan købes for kr. 300,-.
Henrik Kjøller: spurgte, om der er ledige hotelpladser. Svaret er ja, og det planlægges at oprette flere pladser i kommende sæson.
Jens Sohl: foreslog basketnet på græsset, så børn, der har afsluttet sejlads eller finder vandet for koldt, kan spille basket.
Vand på grunden: tages op i havnebestyrelsen.
Et forslag om en ekstra bådisætningsmulighed, f.eks. ved at fjerne siv og sætte et brofag mere ud.
Ann Stennicke: spurgte ind til samarbejdet med roklubben, f.eks. ro-spinning. Pris på ro-spinning skal drøftes. Der lægges op til samarbejde mellem klubbernes tur-udvalg. Ligeledes til et mere koordineret samarbejde omkring Fjordsvømning.
Robert Reiter: nyt låsesystem i kommende sæson, så der bliver bedre styr på adgang. Der planlægges nummerering af kajakker samt ophængning af whiteboard-tavle (er hængt op), hvorpå medlemmer kan skrive afgang på tur, forventet hjemkomst samt mobilnr.
Sikkerhedsregler bliver sat op i container.
Liste med medlemsnavne, som krydses af på klubaftener. Til brug for status over mødeaktivitet.

/ar/2018-02-06

1

Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde nr. 4 2017

Referat

6.. december 2017 kl. 18.00

Sted: Juulsvej 29, 4720 Præstø

Til: Nikolaj W. Reichel, Janus B. Holm, Sam Dyring, Robert Reiter, Anni Reichel (referent)

C.c.: Carsten Rohde, Charlotte S. Rohde, Helge Bramsen, Ann Stennicke

Afbud fra/ikke til stede: Ann Stennicke, Helge Abrahamsen, Carsten Christensen, Carsten Rohde, Charlotte Rohde

Gæst Frederik Blinkenberg, ansat som DGI-medlem hos Bosei Efterskole, mobil 28916974, mail: frederikblinkenberg@hotmail.com.

Dagsorden:

Ad 1.Siden sidst – bordet rundt, bl.a.

Snakken gik om løst og fast, kajakpolo og muligheden for dette samt placering og bud på hjælpere.

Fritid ved Vandet/ forskellige behov for de forskellige klubber. Alles input er indsamlet. Kommunen vil sætte midler af til maritimt miljø på havnen.

  1. Sikkerhedsregler

Klubben har modtaget udkast til sikkerhedsregler. Sikkerhedsregler skal deles lidt op. Først skal vi lave en sikkerhedsinstruks jf. Søfartsstyrelsens regler, og dernæst skal vi formulere vore 4 vigtigste huskeregler omkring sikkerhed og have dem indarbejdet ved opslag, og ved mundtligt brug. Whiteboard tavle skal bruges som logbog. Det skal ikke forstås som at arbejdet ikke var udført. Vi skal have suppleret mere om med mere tekst og meget detaljeret. Udfra devisen hellere for meget end for lidt. Når vi sammenligner med andre klubbers hjemmesider. Det er disse sider DKKF henviser os til. Så vi supplerer reglerne op og henviser til flere andre.

Action: Janus 

  1. Strøm/overvågning

Vort strømforbrug skal aflæses og afregnes. Nikolaj sørger for dette.

Indlægning af strøm afventer til foråret, hvor der også tages stilling til behov for overvågning af grej. Pris i forhold til risiko og forsikring.

Kode til container lægges om, låse udskiftes. Action: Robert – Janus.

  1. Vand

Vi ønsker egen vandhane og slange. Konfererer med havnefoged om dette. Action: Nikolaj.

 1. Status på:

Mobilpay Erhverv

Er i orden nu. Nummeret er 57353. Skal på hjemmeside og FB.

Action: Nikolaj.

Dispensation

Opnået indtil 1.januar 2019.

 1. Ansøgning Friluftsrådet

Action: Nikolaj og Anni.

 1. Ordensreglement – tovholder?

Er unødvendigt qua sikkerhedsregler og sund fornuft. Lederne er rollemodeller.

 1. Generalforsamling – dirigent / emner til bestyrelsen? Fest/indbydelse

Emne til dirigent kontaktes, vedtægter gennemses og ændring mht kontingentbetalingstidspunkt foretages ved ekstraordinær generalforsamling samtidig med ordinær generalforsamling 3.2.18.

Fest på Mocca efter generalforsamling arrangeres og indbydelse udsendes senest primo januar. Action: Anni  – Janus – Nikolaj.

 1. Børn i Bosei – legedag

Arrangeres på bestyrelsens januar-møde. Vigtigt med EPP2-kurser for at kunne deltage i arrangementer uden for klubben.

 1. Uddannelse og kurser

Arrangeres efter generalforsamling 3. februar 2018.

 1. Næste møde: 24. januar 2018 kl. 18 Grønnegade 4, hos Nikolaj.
 1. Evt.

Et ekstra affaldsstativ er ønskeligt. Kommunen kontaktes – også om kloakproblemer ved store regnskyl. Action: Nikolaj.

Nyt medlem til havnebestyrelse og styregruppe: Janus og Robert deler opgaven.

T-shirts: Robert og Sam vil kontakte Sportigan og Klistermanden for forslag.

Robert: datainstruks – hvordan agerer vi med billeder og fB? Tag dette op ved generalforsamling.

Mødet slut kl. 21.30.

Ref. AR/

Præstø Kajak og Padle Klub – bestyrelsesmøde nr. 3 2017

Referat

 1. september 2017 kl. 18.00

Sted: Grønnegade 4, 4720 Præstø

Til: Nikolaj W. Reichel, Janus B. Holm, Sam Dyring, Anne-Dorthe Wilms, Carsten Christensen, Robert Reiter, Anni Reichel (referent)

Afbud fra Carsten Christensen

Dagsorden:

Ad 1)

Siden sidst – bordet rundt.

PKPK har haft en fin artikel i Dansk Kano og Kajak Forbunds blad.

Nikolaj informerede om Fritid ved Vandet, der ser ud til at have lidt en stille død. På den baggrund var havnens klubber inviteret af kommunen til at bese havneanlæg i København og på Amager som en inspiration til Præstø havns fremtid.

Skovshoved og Sundby blev besøgt, og der var gode idéer til tænketanken og erfaringer at lære om. Økonomi er den afgørende faktor for opfyldelse af nogle af drømmene.

Samarbejdet med Præstø Roklub og Præstø Sejlklub drøftedes. Der er ikke konsensus om en fælles ungdomsafdeling endnu.

Janus omtalte de forskellige aktiviteter som Næstved havn i forsommeren, Skt. Hans aften med bål for børn, Vild med Vand, Aktiv Havn, Fjordsvømning, Paddle DM,som vi har deltaget i, på hvilken baggrund vi har fået flere medlemmer. Arrangementet havde flere svipsere, så vi vil planlægge og aftale bedre til næste år. En idé om fællesspisning efter arrangementet kom på bane.

En opfordring fra de sponsorerende forretninger i byen gik på at lægge Fjordsvømning en lørdag.

Vi har haft Events med gode sponsorater til følge, ligesom vi har haft besøg af skoler som et led i undervisning.

Klubben er blevet opfordret til at give et foredrag i Stubbekøbing Sejlklub, der gerne vil lære om opstart af en ungdomsafdeling.

Vi er af kommunen blevet oplyst at der findes grej i Kalvehave til Naturundervisning, som ikke bliver brugt, det undersøges hvor vidt dette kan transporteres til Præstø og tjene et formål her.

Forældre har udtrykt ønske om at holde klubben åben i skolernes sommerferie. Vi skal undersøge muligheden for en turnusordning, der skal altid være 1 voksen ansvarlig til stede. Hvem sætter i gang?

Ad 2)

Klubhus: Der er enighed om oprydning og færdiggørelse, afvaskning af grej, fjernelse af bropartier, der ligger på havnestenene. Sam og Janus tovholdere – se arbejdsdag.

Forsikring: der er tegnet Erhvervs- og Arbejdsskadeforsikring. Omkostning 10.000 årligt.

Udvalg: de forskellige udvalgs funktioner, unge, familier, havkajakroere, kvinder, ser ud til at køre, men der mangler informationer til samling af alle interesser. Aktivitetsudvalget har ikke fungeret optimalt, idet der mangler input med knowhow. 

Der var enighed om, at et udvalg for nybegyndere er ønskeligt. Janus tilbød 1 time efter unge-undervisningen mandag aften.

Adskilte udvalg for kajak og for paddling drøftedes.

Ide om faste introduktionsaftener kom på bordet.

Samlende konkluderes, at vi skal holde flere møder, påtage os individuelle ansvar og overholde aftaler. Informationsniveauet skal højnes.

Låsesystem: et nyt låsesystem blev stemt ned, da det er for dyrt. Vedtaget at lave flere nøglebokse, så det bliver lettere at finde ud af, hvor nøgler og koder hører til. Også enighed om at skifte koder 1 gang årligt.

Herunder kom idéen fra Robert om overvågning. Sam regnede igennem, at online foto med sim-kort til digital overvågning ville stå i et overkommeligt beløb af ca. 1500,-.  En god tyveri- og hærværkssikring. Sam vil kontakte Helmuth om fast strøm. Bookingsystem: foreløbig skrinlagt, kan komme, hvis vi får et bogføringssystem, hvor det er en del af pakken.Janus:  

Mobilpay: Vi har tilmeldt os Mobilpay Erhverv og mangler en godkendelsesadvis for at kunne anvende det.

Grej: Janus har udarbejdet en liste over vort grej, både eget og andres, der opbevares i vore containere, til at udgøre en sum af 625.000,-.

Sikkerhed: Carsten Roeds mail om kravet til sikkerhedsforholdsregler drøftedes, og det besluttedes at få udfærdiget klubbens egne regler, så simpelt som muligt, og få dem offentliggjort på facebook, hjemmeside, hængt op i klubhuset. ( se instruks og skabelon på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Vi skal evt. se på andre klubbers formulering af sæson start og slut, benyttelse af grej og faciliteter i vinterhalvåret m.m)

De tidligere tovholdere på dette punkt, Jan Søndervang og Helge Bramsen, kontaktes. Deadline på modtagelse af udkast fra disse er 31.12. I tilfælde af Jan og Helges frafald søger vi at overtale Carsten Roed til at påtage sig reglerne for kajakroere, og Nikolaj reglerne for paddling, også for børn. Mail sendes til Carsten af Anni.

Økonomi: vi har en god økonomi, og der holdes løbende øje med udgifter og investeringer.

Ad 3):

Ansøgning til Friluftsrådet: Vi kan forvente et tilskud herfra, hvis vi samler vore udgiftsbilag sammen og viser, hvad vi har købt grej for. På dette grundlag vil Friluftsrådet yde et tilskud på det halve af vore udgift. Det skal der arbejdes på i efteråret. 

Ad 4):

Afslutning af sæson: Vi enedes om at sætte datoen 3. februar som Generalforsamling med start kl. 15.30 efterfulgt af Vinterfest for medlemmer, dvs. mad og drikke. Der arbejdes videre med idéen, som skal meldes ud i tide. 

Ad 5):

Arbejdsdag: lørdag d. 8. oktober med start kl. 9.00. Dagen slutter med uformelt bestyrelsesmøde. 

Ad 6):

Vedtægtsændringer: ikke nødvendigt, da vi nu har besluttet at afholde generalforsamling i februar måned, som vedtægterne siger. De øvrige bestemmelser skal vi blot overholde, f.eks. valgperioder.

Ad 7):

Næste møde: Mandag d. 4. december 2017 hos Nikolaj, Grønnegade 4, Præstø – kl. 18.00-21.00.

Eventuelt

Robert ville drøfte uddannelse og udgifter til samme.

DGI og DKKF laver kurser. Janus har interesse i en kajakuddannelse og Nikolaj i en Supboarduddannelse, så de kan undervise i klubben.

Kajakkurser, rullekursus, kajakpolo for voksne i Bosei i vinterhalvåret drøftedes.

Eftermiddag i Bosei for børn ligeså.

Ordensreglement for klubben på klubbens område drøftedes. Kan sættes op på indersiden af indgangsporten.

Anerkendelse af frivillige. Tak til alle på generalforsamlingen.   Sponsorers reklametryk kan få plads på vor containers opslagsside.

Tryk på vore både ligeledes drøftet.

Slut kl. 21.30.

Ref: AR

Luk menu